ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ФОРМИ ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні поняття теми: наукове дослідження , ознаки наукового дослідження, прикладні наукові дослідження , головні етапи наукового дослідження, об'єктивність істини , форми істини, проблема в науці, наукове завдання, практичне завдання , стадії процесу наукового дослідження, організаційна стадія, організаційно-методична підготовка

Елементи навчання: обговорення питань, практичне заняття, завдання самостійної роботи.

Питання, що виносяться на обговорення:

1. Сутність змісту та процес наукового дослідження

2. Проблема істини в пізнанні. Істина та якісні характеристики знання

3. Сутність та формування проблеми в процесі наукових досліджень

4. Стадії процесу наукового дослідження

5. Процес економічного дослідження

Практичне завдання:

Завдання 1.Розписати як здійснюється виявлення і нагромадження фактів дійсності?

Завдання 2.1) Підібрати літературні джерела по темі дослідження і проробити. 2) Відповідно до теми скласти план роботи, вибрати джерела інформації й визначити методи дослідження, показники і період дослідження. 3) Зібрати і обробити аналітичний матеріал. 3) Розробити рекомендації і обґрунтувати їх. 4) Структурувати і обробити літературно отриманий матеріал.

Рекомендована література:

1. Гетманова А.Д. Логика / А.Д. Гетманова. - М.: 2002. -416 с.

2. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / І.М. Грищенко. - К., 2001. - 185 с.

3. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень [Текст]: навч. посібн. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.

4. Канке В.А. Основные философские направлення в концепции науки / В.А. Канке. - М., 2000. - 320 с.

5. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посіб. / О.В. Клименюк. - К. : Міленіум, 2005. -186 с.

6. Мазаракі А.А. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація,апробація): навч. посібн.; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2010. – 280 с.

7. Наринян А.Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.Пилипчук М.I. Основи наукових досліджень: Підручник/ М.I. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.

8. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков.– К.: МАУП, 2004. – 216 с.

9. Власов К.П. Методы исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, П.К. Власов, А.А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И.Н. Кузнецов. – [изд. 3-е, перераб. и доп.]. – М.: Дашков и Ко, 2007. – 457 с.

11. Павленок П. Д. О понятийно-категориальном аппарате социологии // Социол. исслед. - 2003. - № 4. - С. 19–24.

12. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Словенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. - К.: Лібра, 2004. - 344 с.


0391746930941793.html
0391805420109168.html
    PR.RU™